De realisatie van het Duurzaam Industrieterrein Cranendonck

Hoe kunnen we de ecologische, economische en recreatieve potenties van het gebied in relatie met elkaar versterken en benutten?

Inleiding

Gemeenten Cranendonck en gemeente Weert, beiden gelegen binnen de begrenzing van Kempenbroek, zijn in 2013 een proces gestart om te onderzoeken hoe zij hun ambities op het gebied van natuur, recreatie en economie samen vorm kunnen geven. Dit proces is een uitvloeisel van een afspraak in het begin van dat jaar tussen de colleges om meer te gaan samenwerken. Beide gemeenten hebben een gebiedsvisie opgesteld; het streven is om een aantal projecten uit die gebiedsvisies gezamenlijk uit te voeren. Het kader daarvoor is een bidbook-constructie.

Weert en Cranendonck willen voor het realiseren van de gebiedsvisies een gebiedsproces doorlopen waarbij alle partijen betrokken worden die een directe opgave of belang hebben. Centraal belang is dat natuur, recreatie en economie wordt benaderd vanuit een maatschappelijk perspectief. Al deze terreinen hebben een functie in het leefbaar houden en verder ontwikkelen van het gebied. Oog voor de omgeving, partijen en ontwikkelingen in en om de gemeenten in de vorm van informeren, overleg of kennisuitwisseling, is daarom noodzakelijk.

De realisatie van het DIC is van cruciaal belang voor de gebiedsontwikkeling. Samen met drie andere Brabantse projectvoorstellen wordt dit onderdeel momenteel met leadpartner Provincie Antwerpen uitgewerkt.

 

Omschrijving Project

Met de ontwikkeling van het DIC in de Nederlandse gemeente Cranendonck wordt de ontwikkeling van het meest duurzame industrieterrein van Nederland beoogd. De locatie heeft een sterke verbinding met het zinkbedrijf Nyrstar en is gelegen op de Kempische bedrijvenas die grotendeels in België is gelegen en waar het accent van de bedrijvigheid gericht is op de metaalindustrie. Daarnaast is de locatie onderdeel van het Kempenbroek, met hoge ecologische waarden en kwaliteiten voor R&T. Met de ontwikkeling van het DIC ontstaan er uiterst interessante cross-overs tussen economie en biodiversiteit:

  • realisatie van nieuwe natuur door compensatie
  • vergroten van de ecologische en landschappelijke kwaliteiten
  • de vestiging van duurzame bedrijvigheid
  • positieve effecten op de leefbaarheid van de direct aangrenzende kernen
  • verplaatsen van bedrijven
  • overbrugging van de Zuid-Willemsvaart tbv van R&T
  • herkenbaarheid vergroten van de metaalindustrie

 

Verwachte output/Gevraagde input

Het meest cruciale onderdeel van de gebiedsontwikkeling is de bestemmingsplanprocedure voor het DIC. Hiervoor staat met name de gemeente Cranendonck aan de lat. Op het moment dat dit onderdeel in procedure is, kan de gebiedsontwikkeling in een versnelling worden gebracht waarbij het brede spectrum van partners betrokken is.

Wie zit hier achter?

  • Gemeente Cranendonck en Gemeente Weert
Terug naar overzicht