Economisch Voucherprogramma Streekontwikkeling Boven-Dommel

 

Aanvraag

Een voucher kan worden aangevraagd bij Coöperatie Streekontwikkeling Boven-Dommel. Hiertoe dient het aanvraagformulier volledig te worden ingevuld en vergezeld van de gewenste bijlage(n) van de betrokken partijen per mail te worden ingediend (info@bovendommel.nl). Aanvrager ontvangt een ontvangstbevestiging per email. Verplichtingen die de aanvrager voor deze datum aangaat zijn niet subsidiabel. Voor indiening dient de aanvrager het project voorbesproken te hebben met streekmanager H. van Helvoort.

Na indiening van de aanvraag zal deze worden geagendeerd bij de beoordelingscommissie waarvoor aanvrager ook een uitnodiging zal ontvangen zodra er een datum is gekozen. Tijdens de vergadering van de beoordelingscommissie wordt de aanvrager uitgenodigd om samen met de betrokken partij(en) een korte toelichting (circa 5 minuten) te komen verzorgen en waar wenselijk vragen van de beoordelingscommissie te beantwoorden.

Beoordeling

De waarde van een voucher bedraagt maximaal 50% van de subsidiabel kosten met een maximum van € 20.000,-

Op basis van de aanvraag en de toelichting door de aanvrager samen met de betrokken partij(en) zal de beoordelingscommissie besluiten de gevraagde voucher toe te kennen of deze juist af te wijzen. Zaken waarop de beoordelingscommissie zich hierbij onder meer zal baseren zijn:

Wordt het project gerealiseerd in het werkgebied van Boven-Dommel;
Creëert het project beleving en innovatie door techniek en design samen te brengen met recreatie & toerisme, de relatie stad-platteland, cultuurhistorie, ondernemerschap of leefbaarheid;
Hebben de begrote kosten betrekking op duurzame resultaten;

Het besluit van de beoordelingscommissie zal vervolgens gecommuniceerd worden aan de aanvrager.

Toekenning

Bij een positief besluit van de beoordelingscommissie zal er een brief worden gestuurd aan de aanvrager waarin de bijdrage formeel wordt toegekend. Tevens zullen in deze brief alle belangrijke data aangaande het project worden opgetekend waarna deze brief tezamen met de door de aanvrager ingediende aanvraag + eventuele bijlage(n) het ijkpunt zullen vormen voor de uiteindelijke vaststelling van de bijdrage aan het eind van het project. De datum waarop de beoordelingscommissie haar besluit neemt om de gevraagde bijdrage toe te kennen is tevens de formele startdatum van het project. Het aangaan van verplichtingen tussen ontvangstbevestiging en formele startdatum is op eigen risico.

Afwijzing

Bij een negatief besluit van de beoordelingscommissie zal er een brief worden gestuurd aan de aanvrager waarin het verzoek om een bijdrage formeel zal worden afgewezen inclusief een onderbouwing van de reden van afwijzing.

Vaststelling

Na afronding van het project dient de aanvrager, uiterlijk op 15 december 2016, een verzoek tot vaststelling in te dienen bij Has van Helvoort. Dit dient schriftelijk te gebeuren in de vorm van een brief met daarin:

een volledige beschrijving van de behaalde resultaten;
een financieel overzicht met daarin de gerealiseerde kosten, afgezet tegen de begrote kosten;
de gevraagde definitieve bijdrage / omvang van het Ontwikkelingsvoucher;
in bijlage kopieën van alle facturen + bij elke factuur een kopie van het betaalbewijs (bankafschrift waarop de betaling te zien is.

Indien het verzoek om vaststelling niet voldoet aan voornoemde eisen, zal een verzoek om aanvullende gegevens worden gestuurd aan de aanvrager. De behandeling van het verzoek om vaststelling zal in die periode worden stilgelegd. Indien de eindrapportage hiertoe aanleiding geeft, kan er worden besloten de gevraagde bijdrage lager vast te stellen.

Belangrijk aandachtspunt hierbij is dat alleen kosten/facturen passend onder de regeling en die onderdeel uitmaakt van de aanvraag mogen worden ingediend. Er mogen zonder goedkeuring vooraf geen andere kosten worden ingebracht.

Uitbetaling van de voucher

De uitbetaling van een voucher zal plaatsvinden op twee momenten:

75% van de toegekende bijdrage zal worden uitbetaald op het moment van beschikking, als voorschot;
25% van de toegekende bijdrage zal worden uitbetaald na vaststelling van de bijdrage waarmee tevens het eerder uitgekeerde voorschot definitief zal worden gemaakt.

Voor de voucherregeling en/of het aanvraagformulier klik hieronder:

De voucherregeling - regelement Aanvraagformulier voucherprogramma